Breuddwydiwch!

Breuddwydiwch yw ein rhaglen dair blynedd flaenllaw, ble mae pobl o bob rhan o Dde Cymru’n ymchwilio i’r materion a’r problemau sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau, ac yn cydweithio i wneud gwir wahaniaeth. Ar hyd y daith, maen nhw’n dysgu sgiliau trosglwyddadwy allweddol ac yn codi eu dyheadau a’u hunanhyder.

Mae pobl ifanc wedi dweud wrthym am y pethau sy’n bwysig iddyn nhw. Maen nhw wedi dweud wrthym eu bod yn poeni am yr amgylchedd; maen nhw’n gwerthfawrogi cydraddoldeb a pharch ac eisiau taclo gwahaniaethu; maen nhw’n poeni am y pwysau cymdeithasol a’r pwysau gan y cyfryngau, y cyfnod pontio at fod yn oedolyn, tlodi a diweithdra. Datblygwyd Breuddwydiwch gyda phobl ifanc er mwyn iddyn nhw ddod o hyd i ffyrdd creadigol o roi sylw i’r materion sy’n bwysig iddyn nhw.

Sut mae’n gweithio?

  • Rydyn ni’n cynnal gweithdai Blasu Cynhwysol i ymgysylltu â phobl ifanc anodd eu cyrraedd, codi eu hyder a’u dyheadau a’u hannog i gymryd rhan yn Breuddwydiwch.
  • Mae 3 grŵp o bobl ifanc bob blwyddyn yn gweithio ar Brosiect Gweithredu Cymunedol . Daw artistiaid proffesiynol i fentora pobl ifanc i ddod yn ymchwilwyr creadigol: gan ddefnyddio technegau creadigol ac artistig i adnabod materion sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau, ymchwilio iddynt a’u cwestiynu er mwyn datblygu ffyrdd creadigol o wneud gwahaniaeth.
  • Daw aelodau o bob grŵp at ei gilydd mewn cwrs preswyl GofodBreuddwydio ble maen nhw’n dysgu’r sgiliau sydd eu hangen arnynt i hyrwyddo’u prosiectau a’u gweithredu
  • Gyda chymorth Mess Up The Mess a gwneuthurwyr theatr proffesiynol, fe fydd pob grŵp yn llunio ac yn llwyfannu cyflwyniadau amlgyfrwng a digwyddiadau addysgu cymheiriaid wrth lansio’u Digwyddiadau Gweithredu Cymunedol.
  • Ar ddiwedd y rhaglen, fe fyddwn yn datblygu Pecyn Cymorth Celfyddydau Ieuenctid Tanio , ar sail profiad y prosiect Breuddwydiwch, ac yn ei rannu gyda grwpiau ieuenctid ar draws De Cymru yn Sioe Deithiol Breuddwydiwch.

Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio gyda 3 grŵp o bobl ifanc.

  • Creodd Cyngor Ieuenctid Castell-nedd a Phort Talbot arddangosfa ymdrochi Newidia Dy Feddwl i herio’r ffordd y mae oedolion yn gweld materion yn ymwneud â phobl ifanc yn eu harddegau ac i annog pobl ifanc i adnabod materion a symptomau straen, pryder ac iselder ynddyn nhw’u hunain a gofyn am help.
  • Mae Gofalwyr Ifainc Casnewydd yn y broses o greu profiad theatraidd ar raddfa fawr, i ail-greu 24 awr ym mywyd gofalwr ifanc, i herio athrawon a gweithwyr proffesiynol eraill sy’n cefnogi pobl ifanc i Gerdded yn Ein ‘Sgidie Ni
  • Mae Youth Cymru Trans*Form yn rhwydwaith o bobl ifanc Drawsrywiol sydd wedi dod at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth o’r materion eang a phenodol sy’n effeithio ar bobl ifanc Drawsrywiol, gan gynnwys y ffordd y caiff rhyw ei adlewyrchu ar ffurflenni monitro, yn ogystal ag ymgyrchu dros gynnwys materion Trawsrywiol o fewn cwricwlwm yr ysgol. Eu nod yw gwneud hyn trwy greu adnodd ffilm a pherfformiad awr ginio.

Fe fydd pob grŵp yn cynhyrchu Digwyddiad Prosiect Gweithredu Cymunedol yn ystod y Gwanwyn.

Funded by Big Lottery Fund