Chwilio am Aelodau Bwrdd

Mae Mess Up The Mess yn chwilio am Aelodau Bwrdd gwirfoddol i ymuno â’i Fwrdd Cyfarwyddwyr.

Us Proclaimed Rehearsal

Us Proclaimed : Clywch Ni. Ffoto gan Kirsten McTernan.

Cwmni theatr ieuenctid proffesiynol yw Mess Up The Mess ac mae wedi’i leoli yn Rhydaman. Mae’n gweithio gyda dros 300 o bobl ifanc ledled De Cymru. Er 2005, mae Mess Up The Mess wedi bod yn gweithio gyda phobl ifanc dan anfantais ac anodd eu cyrraedd, trwy ddefnyddio’r theatr a’r celfyddydau fel offeryn pwerus i ymgysylltu â nhw a’u grymuso, fel bod eu lleisiau’n cael eu clywed. O weithdai bach yn seiliedig ar faterion penodol, a hyfforddiant paratoi at waith, i brosiectau mawr sy’n rhoi sylw i faterion anodd y mae pobl ifanc yn eu hwynebu heddiw, mae Mess Up The Mess yn herio pobl ifanc i gredu ynddynt eu hunain a’u gallu i greu byd gwell.

Mae cyfleoedd mewn bywyd, creadigrwydd ac amrywiaeth wrth galon y broses weithio, ac rydym yn ymrwymo yr un faint i ragoriaeth artistig, natur broffesiynol a chyrraedd cynulleidfa eang.

Young people performing Nowhere

Nowhere | Nunlle, Canolfan Mileniwm Cymru 2019

Cydnabyddir Mess Up The Mess fel theatr ieuenctid effeithiol a llwyddiannus, a hynny yn yr ystyr artistig ac fel arloesydd yn yr ymgysylltiad creadigol sydd rhyngom ni a’n cyfranogwyr ifainc. Rydym yn adeiladu ar ein cryfderau profedig, ond hefyd yn torri tir newydd drwy’r amser mewn ymateb i ddychymyg ein cyfranogwyr. Cadwn lygad gofalus ar ein gwerthoedd a’n nodau craidd ar bob adeg, ond ceisiwn hefyd ddarganfod ffyrdd o ddefnyddio’n sgiliau i gael mynediad at ffrydiau incwm newydd, i adeiladu ar ein llwyddiannau diweddar ac i gyrraedd hyd yn oed mwy o bobl ifanc.

Unwaith eto, rydym ar bwynt allweddol yn natblygiad ein Cwmni. Hoffem ymestyn ein Bwrdd, gan ddenu mwy o Aelodau y bydd eu profiad, eu sgiliau a’u brwdfrydedd yn gymorth i ni gyflawni ein nodau.

Rydym yn chwilio am Aelodau Bwrdd sy’n gallu cefnogi’r sefydliad i ddod yn fwy cynaliadwy, i wella’n lefelau arbenigedd, dod â phersbectifau ffres at y bwrdd a herio lle bo’n briodol. Yn benodol, rydym yn chwilio am unigolion blaengar sydd â sgiliau a phrofiad yn y meysydd canlynol:

  • Cyllid a/neu gyfraith
  • Cymuned a/neu lywodraeth leol
  • Marchnata a chyfathrebu
  • Codi arian a nawdd
  • Cynllunio a datblygu strategol
  • Y celfyddydau a’r diwydiannau diwylliannol
  • Cynllunio a datblygu mentrau bach a chanolig

Yn anad dim, rydym yn chwilio am bobl sydd wedi ymrwymo i wella dyfodol pobl ifanc, ac sy’n frwdfrydig am botensial y celfyddydau creadigol i’w helpu i ffynnu. Mae’r ymrwymiad arferol o ran amser, tua hanner diwrnod y mis. Ni chynigir tâl, ond gellir ad-dalu treuliau rhesymol.

I gael gwybod mwy am ddod yn aelod o’n Bwrdd Cyfarwyddwyr, da chi e-bostiwch ni – info@messupthemess.co.uk.