Galw am Gyd-hwylusydd Arweiniol-Awdur ar gyfer Prosiect Lleisiau Coll

MWY AM Y PROSIECT
Lleisiau Coll – archwilio lleisiau coll pobl ifanc sydd heb gael eu clywed yn draddodiadol, mewn ffordd greadigol. Pobl ifanc â phrofiad o’r system ofal. Pobl ifanc sy’n profi digartrefedd neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Eu cefnogi i ffeindio’u llais, datblygu, siapio a chreu eu gwaith celf eu hunain ar raddfa fawr.

Ariennir Lleisiau Coll trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, Connect a Flourish, ac mae’n dod â Chwmni Theatr Mess Up The Mess, Llamau a Gwasanaethau Plant Dinas a Sir Abertawe at ei gilydd ar gyfer rhaglen o weithdai creadigol fydd yn para o leiaf 18 mis. Penllanw’r gwaith fydd profiad artistig cyhoeddus ar raddfa fawr ym mis Gorffennaf 2023.

Bydd pobl ifanc â chysylltiad at Llamau a Gwasanaethau Plant Abertawe yn gweithio ochr yn ochr ag artistiaid, dros gyfnod o 18 mis, i archwilio’n fanwl eu bywydau, eu profiadau, eu meddyliau a’u teimladau nhw eu hunain. Byddant yn penderfynu ar y stori(au) y maen nhw am eu hadrodd a’r ffurfiau ar gyfer eu hadrodd. Byddant yn datblygu hyder i siarad allan. Mae’r partneriaid yn awyddus i drawsnewid eu gwasanaethau mewn ymateb i’r hyn y maen nhw’n ei ddysgu gan y bobl ifanc ar y prosiect. Bydd y profiad artistig terfynol yn chwyddo lleisiau’r cyfranogwyr ac yn sicrhau eu bod yn cael eu clywed. Bydd y gynulleidfa’n ymgysylltu gyda’r byd y mae’r cyfranogwyr yn ei greu ar y telerau y mae’r cyfranogwyr yn eu diffinio.

AMSERLENNI
Ionawr 2022 – Gorffennaf 2022 – gweithdai wythnosol gyda’r hwyr ac 1 gweithdy diwrnod, yn gweithio gyda phobl ifanc i archwilio’u meddyliau a’u profiadau mewn ffordd greadigol, a’u cefnogi i ddod o hyd i’w lleisiau unigol a’u llais cyfunol. I ddilyn, bydd 2 ddiwrnod o Weithdy Braenaru ym mis Gorffennaf, lle bydd cyfranogwyr yn nodi beth fyddant yn ei symud y ei flaen a pha ffurfiau celf y byddant yn eu defnyddio i adrodd eu stori/straeon.

Medi 2022 – Mehefin 2023 – gweithdai wythnosol gyda’r hwyr a 3 gweithdy diwrnod, yn gweithio gyda thîm creadigol llawn, i ddatblygu a dyfeisio’r profiad artistig cyhoeddus a chreu deunydd ar ei gyfer.

Gorffennaf 2023 – wythnos gynhyrchu ddwys a chyflwyno’r cynnyrch creadigol terfynol trwy brofiad artistig cyhoeddus ar raddfa fawr.

LLEOLIADAU
Bydd Lleisiau Coll yn gweithio gyda phobl ifanc mewn dwy ganolfan: un yng Nghasnewydd, Caerdydd, a/neu Gaerffili ac un yn Abertawe. Bydd angen i’r artist allu teithio a gweithio wyneb yn wyneb yn y lleoliadau hyn.

ROLAU ARTISTIAID / RYDYM YN CHWILIO AM
Rydym yn chwilio am:

Cyd-hwylusydd Arweiniol-Awdur i weithio gyda’r Cyfarwyddwr Artistig, Sarah Jones, i gyflwyno rhaglen o weithdai o ansawdd uchel sy’n ymgysylltu â chyfranogwyr, yn archwilio’u straeon unigol a chyfunol ac yn gweithio gyda nhw i ddyfeisio profiad artistig cyhoeddus terfynol. Bydd yr artist yn awdur / dramodydd / storïwr sy’n gallu cefnogi’r bobl ifanc i adrodd y stori/straeon y maen nhw am eu hadrodd, creu a chyd-greu deunydd ysgrifenedig a siapio’r profiad cyhoeddus terfynol.

Rydym wedi ymrwymo i broses o gyd-greu lle mae cyfranogwyr yn gyrru’r cynnwys a ffurf y gwaith celf. Ar y cam hwn, nid ydym yn gwybod beth fydd ffurf y profiad artistig cyhoeddus terfynol. Gallai fod yn ddrama, yn ffilm, yn arddangosfa, yn brofiad ymgolli neu’n rhywbeth nad oes unrhyw un wedi ei weld o’r blaen. Bydd elfen ysgrifennu’r rôl y hyblyg, ac fe allai olygu creu sgript, deunydd ysgrifenedig eraill, neu ffyrdd eraill o ddod o hyd i’r straeon a siapio siwrnai’r gynulleidfa trwy’r gwaith celf.

Proffil y Cyd-hwylusydd Arweiniol-Awdur
Rydym yn chwilio am Gyd-hwylusydd Arweiniol-Awdur sy’n teimlo mor gyffrous â ni am deithio’r siwrnai hon. Bydd yr artist yn gweithio ochr yn ochr â’r Cyfarwyddwr Artistig Sarah Jones i hwyluso proses wedi ei chyd-greu gyda phobl ifanc, trwy weithdai celfyddydol amlddisgyblaeth i bobl ifanc sydd wedi cael profiad o ofal neu ddigartrefedd neu mewn perygl o fod yn ddigartref.

Dydyn ni ddim yn gwybod beth fydd elfen ysgrifenedig y prosiect hwn, ond teimlwn y bydd sgiliau ‘adrodd stori’ awdur, dramodydd neu storïwr (ar ba bynnag ffurf) yn hanfodol wrth lunio siâp y profiad artistig cyhoeddus a helpu cyfranogwyr i ddod o hyd i lais cyffredin. Boed hynny’n fynegi straeon go iawn y cyfranogwyr trwy farddoniaeth, rhyddiaith neu gân, adeiladu sefyllfaoedd dramatig neu grefftio siwrneiau’r gynulleidfa trwy amgylchedd rhyngweithiol sy’n eu trochi yn y profiad, byddwch yn gyffrous ynghylch yr ansicrwydd ac ar eich hapusaf yn gweithio mewn partneriaeth greadigol gyda chyfranogwyr ac artistiaid eraill.

Bydd gennych sgiliau hwyluso rhagorol a’r gallu i chwalu rhwystrau at gyfranogiad a meithrin cydberthynas gyda grwpiau amrywiol o bobl ifanc.

Bydd gennych y sgiliau i weithio gyda phobl ifanc sydd wedi profi anfantais, i ddatgloi eu lleisiau go iawn, a’r gallu i gefnogi pobl ifanc i siapio eu straeon i ffurf greadigol. Byddwch wedi ymrwymo i sicrhau’r lefelau hygyrchedd a chynhwysiant uchaf yn eich arferion gweithio. Bydd y prosiect hwn yn recriwtio o gronfa amrywiol o gyfranogwyr yng Nghymru, ac felly bydd y gallu i gefnogi cyfranogwyr i gyfranogi neu ysgrifennu yn yr ieithoedd cymunedol o’u dewis, o fantais.

Bydd y rôl yn golygu gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi bod trwy’r system ofal, sydd â phrofiad o ddigartrefedd neu sydd wedi bod mewn perygl o ddigartrefedd oherwydd ffactorau eraill yn eu bywydau, fel byw gydag anabledd cudd neu fod yn LGBTQI+. Byddai siwrnai artistig a phrofiad bywyd sy’n uniaethu gyda chyfranogwyr ac yn eu hysbrydoli i anelu’n uwch, o fantais.

FFI
Ffi lawrydd hunangyflogedig o £13,000 i gynnwys cyd-hwyluso tua 60 sesiwn, gan gynnwys sesiynau gyda’r hwyr a sesiynau diwrnod cyfan, mynd i gyfarfodydd cynhyrchu a sesiynau cynllunio, wythnos gynhyrchu a chwblhau deunydd ysgrifenedig a / neu sgript.

SUT I YMGEISIO
Mae rhagor o wybodaeth am brosiect Lleisiau Coll, a’r rôl hon:

Background to Lost Voices Project

Er mwyn trefnu sgwrs anffurfiol am y rolau, e-bostiwch: lostvoices@messupthemess.co.uk

Defnyddiwch y ffurflen hon (https://signup.cymunedmessup.cymru/lost-voices-co-lead-facilitator-writer-callout/) i ymgeisio. Byddwn am i chi ddarparu eich CV Artist (gofynnol), dau eirda a naill ai ateb ysgrifenedig 500 o eiriau, neu 2 funud o fideo, yn ymateb i’r alwad hon ac yn esbonio sut y byddwch chi a’ch arfer yn bodloni anghenion y prosiect. Gallwch hefyd ddarparu dolen at bortffolio ar-lein (dewisol). Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’ch cais yw Dydd Llun 15 Tachwedd 2021 am 1.00pm.

Byddwn yn cyfweld yr ymgeiswyr a ddewisir ar 8 Rhagfyr 2021. Tra bod y sefyllfa gyda Covid yn caniatáu, rydym yn gobeithio cynnal cyfweliadau wyneb yn wyneb yng Nghaerdydd gyda phanel sy’n cynnwys pobl ifanc o’r prosiect. Byddwn yn rhoi gwybod i chi erbyn 29 Tachwedd os ydych wedi cael eich dewis am gyfweliad.

Mae’r gwaith hwn yn golygu gweithio gyda phobl ifanc dan 18 oed. Bydd gofyn i’r artist llwyddiannus gael Gwiriad Manylach gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd trwy Mess Up The Mess cyn dechrau’r gwaith.

Arts Council of Wales | Lottery Funded | Sponsored by Welsh Government