Pobl ifanc yn gweithio gyda gwneuthurwyr theatr uchel eu bri

Humanequin
Fis Gorffennaf yma yng Nghaerdydd, fe fydd Mess Up The Mess yn cyflwyno ‘Humanequin’ gyda Youth Cymru, gyda chefnogaeth Canolfan Mileniwm Cymru.

Crëwyd ‘Humanequin’ gan bobl ifanc traws* ynghyd â phobl ifanc Mess up the Mess, er mwyn ysbrydoli a chreu newid o fewn eu cymunedau. Fe fydd y perfformiad yn cynnwys cyfuniad o berfformiad byw a phremier ffilm y maen nhw wedi ei chreu yn arbennig i athrawon a gweithwyr ieuenctid ei defnyddio fel cymorth mewn dosbarthiadau ABCh mewn addysg uwchradd, i addysgu pobl ifanc. Ynghyd â’r perfformiad cyhoeddus, fe fydd perfformiad yn ysgol un aelod o’r grŵp a pherfformiad yng Nghynhadledd Pivotal ym Mhen-y-bont ar Ogwr.

Prosiect gan Youth Cymru yw Traws*Newid Cymru ac mae’n cael ei arwain gan rwydwaith o bobl ifanc, sy’n uniaethu fel unigolion trawsrywiol ac wedi dod at ei gilydd i godi ymwybyddiaeth o’r materion eang a phenodol sy’n effeithio ar bobl ifanc drawsrywiol, gan gynnwys sut mae rhywedd yn cael ei adlewyrchu ar ffurflenni monitro, yn ogystal ag ymgyrchu dros gynnwys materion traws* o fewn cwricwlwm yr ysgol.

Meddai Rowan, sy’n aelod o Traws* Newid Cymru, ynglŷn â ‘Humanequin’:

“Mae’r prosiect yma wedi bod yn brofiad anhygoel hyd yn hyn. Dyma fy nghyfle cyntaf i ddod i adnabod unigolion traws* eraill, ac erbyn hyn maen nhw oll wedi dod yn ffrindiau agos i mi. Trwy’r prosiect ei hun, rydyn ni gyd wedi cael y cyfle i leisio’n pryderon a’n gobeithion ar gyfer pobl ifanc traws* yng Nghymru, ac mae wedi’n galluogi ni i ddatblygu’r sgiliau i sicrhau newid yn ein cymunedau a thu hwnt. Rydw i fy hun wedi magu hyder ac wedi gwneud pethau nad oeddwn i’n credu y gallwn i eu gwneud o’r blaen. Rwy’n hynod o gyffrous i roi anadl einioes i’r prosiect.”

Fe gafodd y bobl ifanc y cyfle i lwyfannu eu llais, ond cawsant sgiliau gwerthfawr hefyd trwy weithio gyda gwneuthurwyr theatr proffesiynol sy’n ysbrydoli, gan gynnwys enillydd Gwobr Drama Cymru 2015, Kelly Jones, a’r cynllunydd Georgina Miles, y gwneuthurwr ffim Carolina Vasquez ac Enillydd Gwobr Cymru Greadigol Cyngor Celfyddydau Cymru 2012, Jain Boon.

Mae ‘Humanequin’ yn rhan o brosiect 3 blynedd Mess Up The Mess: ‘Breuddwydiwch!’. Prosiect tair blynedd yw ‘Breuddwydiwch!’ ble mae pobl ifanc o bob rhan o Dde Cymru yn archwilio’r materion a’r problemau sy’n effeithio arnyn nhw a’u cymunedau. Maen nhw’n cydweithio i wneud gwir wahaniaeth tra’n dysgu sgiliau trosglwyddadwy allweddol a chodi eu dyheadau a’u hunan-barch. Cefnogwyd y prosiect hwn gan y Gronfa Loteri Fawr.

Manylion y Perfformiad:
Humanequin
Dyddiad: 16 Gorffennaf 2015
Amser y Perfformiad: 5:30yh
Lleoliad: Urdd Gobaith Cymru, Bute Place, Cerdydd, CF10 5AL
Pris Tocynnau: AM DDIM
Swyddfa Docynnau: E-bostiwch Rachel@youthcymru.org.uk
Hyd y Perfformiad: 2 awr (yn cynnwys ffilm a gweithdy)
Canllaw Oedran: 11+

Crëwyd gan y bobl ifanc o Traws*Newid Cymru, cefnogir yn greadigol gan yr awdur Kelly Jones a enillodd Wobr Drama Cymru, cyfarwyddwr Jain Boon, cynllunydd Georgina Miles a chynhyrchydd y ffilm Carolina Vasquez.

Youth Cymru, Wales Millennium Centre, Welsh Government, Dream On, Big Lottery Fund