Prosiect Reflect

Buodd Mess Up The Mess yn gweithio mewn partneriaeth â phrosiect Reflect Barnardos Cymru, gan dreulio 18 mis yn cynnal gweithdai creadigol gyda rhieni y cymerwyd plentyn oddi arnynt. Ar ddiwedd y rhaglen, roedd cyfle i’r rheiny a gymerodd ran gyflwyno’u gwaith yng Nghynhadledd Reflect 2020 yn Stadiwm Dinas Caerdydd o flaen 150 o bobl broffesiynol. Roedd hyn ar ffurf ffilm ddogfen a pherfformiad byw gan gynnwys perfformiad cyntaf eu côr yn canu’r gân This is Me allan o The Greatest Showman – cân a oedd yn sicr yn taro tant wrth iddynt gael pobl i wrando ar eu lleisiau.Diolch i ddatblygiad hirdymor yr ymyrraeth gelfyddydol flaenllaw hon, roedd modd i ni gymryd amser i feithrin ymddiriedaeth ac i gefnogi rhieni i gynyddu’r ymdeimlad o rym yn eu bywydau. Llwyddwyd i feithrin eu hyder a’u hunan-barch yn ogystal â rhoi amser allan iddynt o’r hyn sy’n arferol yn eu bywydau, a rhywle lle gallent ymlacio a dianc rhag eu realiti beunyddiol.

Roedd y gweithdai’n cynnwys cerddoriaeth, celf a chrefft weledol a drama yn ogystal â chreu seinlun ar gyfer rhaglen ddogfen ar Radio 4 (https://www.bbc.co.uk/programmes/m000bb6w).

Dyma’r gerdd a gyfansoddwyd gan y grŵp, a ffurfiodd siâp y ffilm a grëwyd gan DanDan Films (https://www.dandanfilms.com/home)

Ni yw Reflect
Ry’n ni’n meddwl yn bositif
Ry’n ni’n rhannu cyngor
Ry’n ni’n gwneud pethau na feddyliem erioed y gallem eu gwneud … ond
Dy’n ni ddim ar ein pennau’n hunain

Ry’n ni’n delio â phethe
Dy’n ni ddim am ildio
Dy’n ni ddim am gymryd y llwybr hawdd
Ry’n ni gyda’n gilydd, ry’n ni’n gryf
Dy’n ni ddim ar ein pennau’n hunain

Ry’n ni’n cymryd un dydd ar y tro
Ry’n ni’n gwthio ein hunain i’r eithaf
Dy’n ni ddim am adael i unrhyw beth ein rhwystro
Ry’n ni’n cryfhau ac yn dysgu am ein hemosiynau bob dydd
Dy’n ni ddim ar ein pennau’n hunain

Heddi’ ac am byth
Ry’n ni’n agor ein calonnau i bobl ac yn meithrin cyfeillgarwch
Ry’n ni’n taclo pob rhwystr
Ry’n ni’n brwydro i fod yn bositif
Ry’n ni yma o hyd

Ni yw Reflect a dy’n ni ddim ar ein pennau’n hunain

Dyfyniadau o gyfweliadau gyda rhieni:

Sut y mae Reflect wedi eich helpu chi?
Mae Reflect wedi helpu gyda brwydrau personol.
Mae wedi gwneud i fi ddeall mwy am y sefyllfa a ffeindio heddwch yn yr hyn sydd wedi digwydd.
Hyder i fynd allan ar fy mhen fy hun
Cwrdd â phobl newydd a chwerthin gyda’n gilydd
Dysgu ei bod yn iawn i beidio â bod yn iawn
Mae wedi gwneud i fy sylweddoli nad ydw i ar ben fy hun

Beth yw eich hoff beth am Reflect?
Cael fy ngwthio i drïo pethau newydd
Mae’n braf dianc rhag realiti a theimlo’n normal
Adrodd fy stori

Pam fyddech chi’n argymell Reflect?
Mae Reflect yn saff
Dw i’n gallu ymddiried yn Reflect
Mae Reflect yn gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.
Mae’n meithrin eich hyder a’ch hunanwerth
Mae’n dangos bod cefnogaeth wastod yno.

A oes unrhyw beth arall yr hoffech ei ddweud am Reflect?
Mae Reflect yn onest
Mae’n wych gwybod bod rhywun yno i wrando arna’ i
Maen nhw’n fy rhoi i’n gyntaf
Mae Reflect yno i fi
Dw i’n ddiolchgar am y grŵp a dw i ddim yn gwybod lle fyddwn i hebddo.