Rydym Yn Cyflogi Gweithiwr Ieuenctid

Amplify - Trowch e Lan

Gweithiwr Ieuenctid Rhan-Amser (0.2 CALl)
Prosiect Amplify: Trowch e Lan
Contract Cyfnod Sefydlog hyd ddiwedd Gorffennaf 2020
£21,650 pro rata
£4330 mewn gwirionedd (7.4 awr yr wythnos)

Gweithiwr Ieuenctid

Ydych chi’n danbaid dros bobl ifanc a diwylliant ieuenctid? Ydych chi wedi ymrwymo i sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn gallu cymryd rhan, waeth pa rwystrau penodol y mae’n eu hwynebu?

Rydyn ni’n chwilio am weithiwr ieuenctid proffesiynol am 1 diwrnod yr wythnos, i chwarae rhan allweddol yn ein prosiect newydd sbon, Amplify: Trowch e Lan. Bydd Cwmni Theatr Mess Up The Mess, ochr yn ochr â Chanolfan Celfyddydau Pontardawe a’i grŵp Cyfeillion, yn arwain prosiect ieuenctid. Y nod fydd cynnwys pobl ifanc wrth greu digwyddiadau, cyfleoedd gwirfoddoli a Fforwm Ieuenctid sy’n cael eu harwain gan bobl ifanc, darparu’r elfennau hyn a chymryd rhan ynddynt. Bydd y gweithgareddau’n cefnogi pobl ifanc i fagu sgiliau a phrofiad, ac i oresgyn rhwystrau sy’n eu hatal rhag cyflawni eu potensial llawn.

Mae arnom angen Gweithiwr Ieuenctid Cymwys Rhan-Amser i drefnu’r Parth Technegol bob nos Iau, ac i’w oruchwylio, gan gefnogi’r gwaith o recriwtio cyfranogwyr ac ymgysylltu â nhw, a chefnogi’r gwaith o ddarparu gweithgareddau yn ystod y sesiynau wythnosol. Bydd y swydd yn golygu recriwtio pobl i gymryd rhan yn y rhaglen a’u cadw. Gallai’r oriau gael eu gweithio ar 1 diwrnod neu eu rhannu ar draws sawl diwrnod.

Am ragor o wybodaeth, lawrlwythwch becyn cais oddi ar y wefan: http://www.messupthemess.co.uk:

neu e-bostiwch info@messupthemess.co.uk neu ffoniwch 01269 591 167.

I ymgeisio, rhaid i chi ymateb trwy lenwi ffurflen gais sy’n nodi’n glir sut yr ydych yn bodloni’r fanyleb person ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CVs.

Dyddiad Cau: 4 Tachwedd 2019 10am 

Dyddiad Dethol: 14 Tachwedd 2019

Ariennir y swydd hon gan Adfywio CnPT dan Gynllun Datblygu Gwledig Cymru 2014-2020.

Sylwer bod y swydd hon wedi ei heithrio rhag y Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac y gwneir datgeliad manwl gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, gan gynnwys gwiriad yn erbyn y rhestr o bobl sydd wedi eu gwahardd rhag gweithio gyda phlant, cyn cadarnhau bod yr ymgeisydd llwyddiannus yn gallu dechrau yn ei swydd.

Regenerate Neath Port Talbot - European Agricultural Fund for Rural Development - Welsh Government