Swyddog Celfyddydau Ieuenctid

Swyddog Celfyddydau Ieuenctid
Llawn-Amser, 37 awr yr wythnos
Cyfnod penodol hyd nes Ionawr 2021
£22, 666.89
(Codiad cyflog yn yr arfaeth)

Ydych chi’n frwdfrydig ynghylch celfyddydau a drama pobl ifanc ac ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd amrywiol? Ydych chi wedi ymrwymo i sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn gallu cymryd rhan, waeth pa rwystrau penodol sydd o’u blaen?

Mae Mess Up The Mess wedi bod yn gweithio gyda’r bobl ifanc anoddaf eu cyrraedd yn ein cymunedau ers 2007. Ein gweledigaeth yw gwneud “theatr letchwith a dewr gan bobl ifanc, ar eu cyfer a gyda nhw.”

Gyda nawdd gan y Gronfa Loteri Fawr, rydym yn dechrau ar brosiect 3 blynedd sy’n defnyddio gweithgareddau drama a’r celfyddydau i gefnogi llesiant pobl ifanc ar draws De Cymru. Mae rôl y Swyddog Celfyddydau Ieuenctid yn un allweddol ar y prosiect hwn: mae’n golygu creu gweithgareddau gyda phobl ifanc a’u darparu, a rheoli gweithgareddau bach y prosiect.

Rydyn ni’n chwilio am weithiwr proffesiynol profiadol sydd â’r brwdfrydedd a’r sgiliau ymarferol i’n helpu ni i ddod â’r weledigaeth hon at fwy o bobl ifanc anodd eu cyrraedd a hawdd eu hanwybyddu.

Ariennir y swydd hon gan y Gronfa Loteri Fawr.

Rhaid i ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn ymgeisio ymateb gyda ffurflen gais sy’n nodi’n glir sut yr ydych yn bodloni’r fanyleb person ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CVs.

Lawrlwythwch becyn ymgeisio oddi ar y wefan:

Youth Arts Officer Job Pack

Application Form -YAO-2017

Equal Opportunities Form

Neu e-bostiwch info@messupthemess.co.uk neu ffoniwch 01269 591 167 am becyn gwybodaeth a ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau:

10.00yb Dydd Llun, 18 Medi, 2017.

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mercher 4 Hydref, 2017.

Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu gwahodd i gyfweliad yn cael gwybod dros y ffôn.  Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn pythefnos, a wnewch chi gymryd nad yw’ch cais wedi bod yn llwyddiannus.

Sylwer fod y swydd hon wedi’i heithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac y gofynnir am ddatgeliad uwch gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, cyn y gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd.

Cronfa Loteri Fawr