Swyddog Gweinyddol

Swyddog Gweinyddol Rhan-Amser (0.8 CALl)
Cyfnod penodol hyd nes Ionawr 2021
£22, 666.89 pro rata
£18,133.51 mewn gwirionedd (29.6 awr yr wythnos)
(Codiad cyflog yn yr arfaeth)

Rydym yn chwilio am unigolyn hyderus, brwdfrydig ac effeithlon i gefnogi’r gwaith  gweinyddol a’r broses o gadw cyfrifon ariannol yn Mess Up The Mess.

Theatr ieuenctid yw Mess Up The Mess sy’n gweithio gyda phobl ifanc anodd eu cyrraedd a hawdd eu hanwybyddu, ar draws De Cymru. Ein gweledigaeth yw gwneud “theatr letchwith a dewr, gan bobl ifanc, ar eu cyfer a gyda nhw.”

Gyda nawdd gan y Gronfa Loteri Fawr, rydym yn dechrau ar brosiect 3 blynedd sy’n defnyddio gweithgareddau drama a’r celfyddydau i gefnogi llesiant pobl ifanc ar draws De Cymru. Rydyn ni angen rhywun i gefnogi pob agwedd ar waith gweinyddol y prosiect hwn, ond yn enwedig yr elfen o gadw cofnodion ariannol a chofnodion eraill.

Rydym yn chwilio a weinyddydd proffesiynol sydd â phrofiad o gadw cyfrifon o fewn mudiad bach. Bydd arnoch angen brwdfrydedd a hyblygrwydd hefyd i weithio o fewn amgylchedd heriol, sy’n symud yn gyflym.

Ariennir y swydd hon gan y Gronfa Loteri Fawr.

Rhaid i ymgeiswyr sydd â diddordeb mewn ymgeisio ymateb gyda ffurflen gais sy’n nodi’n glir sut yr ydych yn bodloni’r fanyleb person ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CVs.

Lawrlwythwch becyn ymgeisio oddi ar y wefan:

Administrative Officer – Job Pack

Application Form – Administrative Officer

Equal Opportunities Form

Neu e-bostiwch info@messupthemess.co.uk neu ffoniwch 01269 591 167 am becyn gwybodaeth a ffurflen gais.

Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau:

10.00yb Dydd Llun, 18 Medi, 2017.

Dyddiad y cyfweliad: Dydd Mawrth 26 Medi, 2017

Bydd ymgeiswyr sy’n cael eu gwahodd i gyfweliad yn cael gwybod dros y ffôn.  Os nad ydych wedi clywed gennym o fewn pythefnos, a wnewch chi gymryd nad yw’ch cais wedi bod yn llwyddiannus.

Sylwer fod y swydd hon wedi’i heithrio o’r Ddeddf Adsefydlu Troseddwyr ac y gofynnir am ddatgeliad uwch gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, cyn y gall yr ymgeisydd llwyddiannus ddechrau yn y swydd.

Cronfa Loteri Fawr