Well Iawn

Cacennau bach gyda baneri â'r geiriau Well Iawn

Mae ein rhaglen Well Iawn yn rhaglen fydd yn para 3 blynedd a hanner, a’i nod yw gwella lles pobl ifanc ar draws De Cymru. O fis Medi 2017 tan fis Chwefror 2021, fe fyddwn ni’n gweithio gyda phobl ifanc, gan ddefnyddio gweithgareddau drama a’r celfyddydau i wella’u lles.

Mae’n diffiniad o les yn eang iawn. Nid yw’n cwmpasu iechyd meddyliol neu gorfforol yn unig. Mae gennym ddiddordeb hefyd yn yr holl bethau sy’n helpu sicrhau bod pobl yn ffynnu, er enghraifft yr amgylchedd lle maen nhw’n byw, diwylliant a’r economi.

Ein nod ar gyfer yr holl weithgareddau yn y rhaglen Well Iawn, yw eu bod yn cyflawni dau beth:

  • gwella iechyd a lles pobl ifanc unigol trwy feithrin hyder a hunan-barch a datblygu sgiliau cymdeithasol mewn amgylchedd cefnogol;
  • cefnogi pobl ifanc i archwilio’r ffactorau yn yr amgylchedd ehangach sy’n effeithio ar eu lles, gan eu hannog i wneud newidiadau sy’n eu galluogi i flodeuo.

Wrth i ni ddatblygu’r prosiect, fe ddywedodd y bobl ifanc wrthym beth oedd yn bwysig iddyn nhw. Fe wnaethon nhw sôn am ddysgu derbyn eu hunain, a phwysigrwydd cyfeillgarwch. Fe wnaethon nhw hefyd ddweud wrthym am y pethau a oedd wedi eu bwrw nôl: straen a phryder, disgwyliadau pobl eraill, pobl yn eu hanwybyddu. Datblygwyd Well Iawn gyda phobl ifanc er mwyn iddynt allu dod o hyd i ffyrdd creadigol o adeiladu ar y pethau da a rhoi sylw i’r pethau oedd yn herio’u lles.

Sut mae’n gweithio?

  • Rydym yn cynnal sesiynau Blasu gyda grwpiau ieuenctid ar draws De Cymru. Mae’r sesiynau dwy-awr hyn yn archwilio lles mewn ffordd greadigol sy’n hwyl ac sy’n rhoi cyfle i bobl gymryd rhan. Maen nhw’n helpu’r grŵp i adnabod beth sy’n bwysig iddyn nhw a sut efallai yr hoffent barhau yn y prosiect Well Iawn.
  • Gyda rhai o’r grwpiau hyn byddwn yn trefnu cynnal Cwrs Preswyl ar Les. Byddwn yn cynnal rhaglen o 6 gweithdy creadigol yn eu lleoliad nhw, gan archwilio’r themâu lles sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Nid oes unrhyw bwysau i ffurfio cynnyrch neu berfformiad terfynol. Mae’r cyfan am y profiad o gymryd rhan.
  • Efallai y bydd rhai grwpiau eraill â diddordeb mewn creu rhywbeth mwy penodol y gellir ei rannu gydag eraill. Gallai fod yn fideo, perfformiad neu’n ddarn o gelf gweledol. Byddwn yn gweithio gyda’r grwpiau hyn ar Brosiect Lles ac yn eu helpu i’w rannu gyda chymuned ehangach.
  • Rydym yn gweithio gyda phobl ifanc i greu ‘Sioe Les yn y Fan a’r Lle’ y gellir ei theithio i ddigwyddiadau ieuenctid a chymunedol gyda gêmau a gweithgareddau ar thema lles sy’n cynnwys y cyhoedd.
  • Rydym wedi creu Cwrs Meithrin Hyder yn y Celfyddydau – deuddydd o weithgareddau creadigol sy’n llawn hwyl, gyda’r bwriad o wella hyder pobl ifanc â hunan-barch isel neu bryder.

Penllanw Well Iawn fydd y Casgliad – bydd y bobl ifanc yr ydym wedi gweithio â nhw, a phopeth y maen nhw wedi’i greu fel rhan o’r prosiect – yn dod at ei gilydd. Bydd y deuddydd o ddigwyddiad yma i bobl ifanc yn dod â phobl ifanc, gweithwyr proffesiynol a phobl sy’n gwneud penderfyniadau pwysig, at ei gilydd i ddathlu lles pobl ifanc.

Rydyn ni’n recriwtio grwpiau sydd â diddordeb mewn bod yn rhan o Well Iawn. Os oes gan dy grŵp ieuenctid di ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn sesiwn blasu, cofia gysylltu. Os wyt ti’n credu y gallet elwa wrth gymryd rhan mewn Cwrs Meithrin Hyder yn y Celfyddydau (neu os wyt ti’n ‘nabod rhywun arall fyddai’n gallu elwa, cofia gysylltu.

Cronfa Loteri Fawr