Rydym Yn Cyflogi

Gweithiwr Cynhwysiant Celfyddydau Ieuenctid
Rhan-amser Dros Dro
(0.6 cyfwerth ag amser llawn, 22.2 awr yr wythnos)
Cyfnod sefydlog nes 31 Awst 2022
£22,300.00 y flwyddyn pro rata
(£13,380.00 y flwyddyn mewn gwirionedd)

Wyt ti’n danbaid dros gelfyddydau ieuenctid a drama ac ymgysylltu â phobl ifanc o gefndiroedd amrywiol? Wyt ti wedi ymrwymo i sicrhau bod pob unigolyn ifanc yn gallu cymryd rhan waeth pa rwystrau penodol y mae’n eu hwynebu?

Mae Mess Up The Mess wedi bod yn gweithio gyda’r bobl ifanc anoddaf eu cyrraedd yn ein cymunedau er 2007. Ein huchelgais yw i’n gwaith fod am ‘Feithrin dychymyg, Perfformiadau beiddgar a Newid bywydau’.

Mae’r Gweithiwr Cynhwysiant Celfyddydau Ieuenctid yn gyfrifol am estyn allan at bobl ifanc sydd dan anfantais a’u galluogi i gymryd rhan yng ngweithgareddau Mess Up The Mess, cyd-hwyluso’r gwaith o gyflwyno gweithdai celfyddydau ieuenctid sy’n seiliedig ar ddrama a chefnogi datblygiad ehangach pobl ifanc.

Rydym yn chwilio am weithiwr celfyddydau ieuenctid proffesiynol profiadol sydd â’r brwdfrydedd a’r sgiliau ymarferol i’n helpu i ddod â’r weledigaeth hon at fwy eto o bobl ifanc sy’n anodd eu cyrraedd ac yn hawdd eu hanwybyddu.

Ar hyn o bryd, mae ein gweithgarwch yn digwydd ar-lein, ond byddwn yn symud yn ôl at weithredu wyneb-yn-wyneb unwaith y bydd y Rheoliadau yn caniatáu i ni wneud hynny.

Os hoffet ti ymgeisio, rhaid i ti ymateb trwy lenwi ffurflen gais sy’n nodi’n glir sut yr wyt yn bodloni’r fanyleb person ar gyfer y swydd. Ni dderbynnir CVs.

Sylwer y bydd gofyn cael Datgeliad Manylach gyda gwiriad yn erbyn y rhestr o bobl sydd wedi eu gwahardd, gyda’r Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd, ar gyfer yr ymgeisydd llwyddiannus.

Lawrlwytha’r pecyn cais oddi:
YAIW Job Pack_FINAL
Application Form-YAIW – 2021

Mae fformatau eraill ar gael ar gais hefyd, oddi wrth work@messupthemess.co.uk.

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 22 Mawrth 2021 am 12.00 hanner dydd.

Dyddiad y cyfweliad: Cynhelir y cyfweliadau cychwynnol trwy Zoom ar Dydd Llun 12 Ebrill. Gofynnir hefyd i ymgeiswyr gynnal gweithgaredd gweithdy byr wyneb-yn-wyneb ar benwythnos rhwng 24 Ebrill a 1 Mai, os bydd Rheoliadau’r Coronafeirws yn caniatáu.

Bydd yr ymgeiswyr sy’n cael gwahoddiad i gyfweliad yn cael gwybod trwy e-bost. Os nad wyt ti wedi clywed gennym o fewn 4 wythnos i’r dyddiad cau, dylet dderbyn nad yw dy gais wedi bod yn llwyddiannus.

Ariannwyd y swydd hon gan BBC Plant Mewn Angen.

Supported by BBC Children in Need