Pobl

Posted on by

Sarah Jones
Cyfarwyddwr Artistig 
Sarah Jones, Artistic DirectorHelo, Sarah dw i, Cyfarwyddwr Artistig Mess Up The Mess, sy’n golygu fy mod i’n cael gwneud llawer o bethau gwahanol, fel datblygu ein rhaglenni creadigol, a’u trosglwyddo, yn ogystal â rhedeg sesiynau Theatr Ieuenctid bob nos Fawrth a nos Iau yn Nyffryn Aman a Phrosiectau Gweithgarwch Cymunedol ledled Cymru. Mae hyn yn golygu ‘mod i’n cael gweithio gyda llawer o bobl ifanc bob dydd, felly dw i’n cael clywed eu holl syniadau a’u helpu i’w troi’n gelfyddyd, sy’n lot fawr o hwyl! Astudiais ym Mhrifysgol Cymru, Aberystwyth gan ennill BA (Anrh) mewn Drama, ac es ymlaen i hyfforddi yn Academi Celfyddydau Theatr Mountview, gan ennill Diploma Ôl-Radd mewn Cyfarwyddo Theatr. Dw i wastod wedi bod â brwdfrydedd angerddol ynghylch pŵer Celfyddydau Ieuenctid i drawsnewid bywydau pobl ifanc, oherwydd fe wnaeth wahaniaeth mor aruthrol i mi tra ‘mod i’n tyfu i fyny. Dw i wrth fy modd pan fydd fy nheulu a fy ffrindiau i gyd o ‘nghwmpas i, yn enwedig os oes yna barti, ac mae’n siŵr mai’r peth gwaetha’ amdana’ i yn y swyddfa yw fy mod i’n gofyn am help gyda phethe Technolegol drwy’r amser – rwy’n addo mai’r gliniadur sydd ar fai ac nid fi!

Jay Smith
Cydlynydd Ymgysylltu â Gwirfoddolwyr
JayHelo, Jay dw i, a fi yw Cydlynydd Ymgysylltu â Gwirfoddolwyr Mess Up The Mess. Fi sydd yn cydlynu’r Prosiect Gwirfoddoli Technegol Cymunedol. Cefais fy hyfforddi yng Ngholeg Rose Bruford, ble enillais BA(Anrh) mewn Actio. Yna, es ymlaen i weithio fel actores broffesiynol a hwylusydd gweithdai yn Llundain am nifer o flynyddoedd, cyn dychwelyd i Gymru i gwblhau fy Nhystysgrif Addysg i Raddedigion mewn Addysg Ôl-Orfodol. Fy hoff fath o theatr yw theatr ymdrochi, a dw i wrth fy modd yn cael fy nhywys i fyd arall pan fydda i’n gwylio sioe. Dw i wrth fy modd ar y traeth gyda fy nghi Labrador a fy ngŵr ac yn manteisio ar unrhyw gyfle i badlo yn y môr! Y peth gwaetha’ dw i’n ei wneud yn swyddfa MUTM yw cael fy nhynnu i mewn i drafodaethau pobl eraill.

Jo Harries
Gweithiwr Celfyddydau Ieuenctid 
Jo
Shwmae, Jo dw i, Gweithiwr Celfyddydau Ieuenctid Mess Up The Mess. Dw i’n cefnogi’r gwaith o redeg MUTM a sesiynau celfyddydau ieuenctid. Dw i hefyd yn cefnogi’r Hyfforddiant Gwirfoddoli i Arweinwyr Cymheiriaid yr ydyn ni’n ei redeg bob blwyddyn. Cefais fy ngradd ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, gan ennill BA(Anrh) mewn Celfyddydau Perfformio. Fy hoff fath o theatr yw Theatr Gorfforol, a dw i wedi cael cyfle gwych i berfformio gyda Chwmni Theatr Volcano ac ELAN Cymru yn yr Eidal a Ffrainc. Fe ddechreuodd fy mrwdfrydedd ynghylch Theatr Gorfforol pan astudiais y Celfyddydau Perfformio yng Ngholeg Sir Gâr. Dw i wrth fy mod â cholur (mae wedi mynd yn obsesiwn a dweud y gwir) a dw i hefyd yn dwlu ar fy nghath a fy nghi (ac mae’r bobl ifanc yn gwybod hyn yn iawn). Y peth gwaetha’ amdana’ i yn swyddfa Mess Up The Mess yw anghofio fy allweddi, neu eu colli.

Luisa Painter
Gweithiwr Celfyddydau Ieuenctid / Cynorthwyydd Gweinyddol 
Luisa
Helo. Luisa dw i, Gweithiwr Celfyddydau Ieuenctid a Chynorthwyydd Gweinyddol. Dw i’n gweithio yn y swyddfa, yn trosglwyddo gweithdai ac yn helpu gyda’r gwaith o redeg ein sesiynau theatr ieuenctid wythnosol. Astudiais ym Mhrifysgol Winchester gan ennill gradd BA (Anrh) 2.1 yn y Celfyddydau Perfformio, gyda ffocws ar Theatr Gorfforol. Dw i wrth fy modd ag amrywiaeth o arddulliau theatr, gan gynnwys theatr gynhwysol, theatr sy’n benodol i safle a theatr ymdrochi, ond fy hoff arddull bob tro yw theatr gorfforol, yn enwedig fel perfformiwr. Mae fy mhrofiad o berfformio’n cynnwys perfformio gydag Elan Frantoio ar do archfarchnad yn yr Eidal a chydweithio gyda Compass Presents ar berfformiad theatr gorfforol a syrcas mewn clwb nos ym Mryste. Dw i’n dwlu ar fy nheulu, fy nghath, Button ac unrhyw beth sy’n ymwneud â chalonnau, a fwy na thebyg mai’r peth gwaetha’ amdana’ i yn y swyddfa yw fy mod i’n siarad gormod!

Lisa Bremner
Swyddog Gweinyddol
Dwylo ar fysellfwrdd” width=
Helo. Lisa dw i, Gweinyddydd Mess Up the Mess. Fi yw’r un sy’n gweithio tu ôl i’r llenni – nid gefn llwyfan, ond fel arfer dw i yn y pencadlys yn y swyddfa tu ôl i’r ddesg gyda llond lle o ffeiliau a thaenlenni o ‘nghwmpas, yn cyfri’ arian mân! Dw i wrth fy modd ag anifeiliaid ac mae gen i ddwy gath. Y peth gwaetha’ amdana’ i yn y swyddfa? Poeni pobl am dderbynebau cyn iddyn nhw eu colli!