Well Iawn

Cupcakes with flags reading Well Iawn

Mae Mess Up The Mess wedi derbyn cyllid gan y Gronfa Loteri Fawr ar gyfer rhaglen 3 ½ blynedd, sy’n defnyddio’r celfyddydau a drama i archwilio a gwella lles pobl ifanc.

Fe wnaethom greu Well Iawn wedi siarad â phobl ifanc ar hyd a lled De Cymru.  Dywedwyd wrthym am y mathau o bethau sy’n effeithio ar eu lles nhw, a beth oeddent yn teimlo gellid gwneud i’w wella.

Mae’r prosiect yn cymryd ymagwedd gyfannol a phellgyrhaeddol at feithrin lles.  Mae’n canolbwyntio, nid yn unig ar unigolion, ond ar y gymuned ehangach. Mae’n edrych ar sut mae ffactorau, gan gynnwys yr amgylchedd, cynaladwyedd, diwylliant a’r economi’n cyfuno i ddylanwadu ar ein lles.

Fe fydd gweithgareddau Well Iawn yn cynnwys:

  • Gweithdai wythnosol rheolaidd yn Rhydaman a Brynaman, lle mae pobl yn archwilio eu lles mewn amgylchedd diogel a chefnogol.
  • Gweithio gyda grwpiau ieuenctid o Sir Gaerfyrddin, Abertawe, Castell-nedd Port Talbot, Powys, Pen-y-bont ar Ogwr, Casnewydd, Merthyr a Chaerffili, trwy raglen o sesiynau blasu, prosiectau lles a chyfnodau hyfforddi.
  • Cyrsiau Meithrin Hyder Well Art, lle mae pobl ifanc yn meithrin eu hyder a’u hunan-barch mewn cwrs deuddydd o weithgareddau hwyliog a chreadigol.
  • ‘Fflach-ddigwyddiadau’ lles mewn digwyddiadau a lleoliadau cymunedol

Mae Well Iawn yn arwain at Gasgliad Lles – sef casgliad o unrhyw beth a ddysgwyd a chasgliad o bobl yr ydym wedi gweithio gyda nhw.  Yn 2020, fe fyddwn yn dod â phobl ifanc, gweithwyr proffesiynol a gwneuthurwyr penderfyniadau ynghyd, mewn digwyddiad deuddydd, i archwilio sut all bawb gefnogi lles pobl ifanc a’r cymunedau lle maent yn byw.

Cronfa Loteri Fawr