Ailfeithrin yn y Gegin – Pecyn Gweithgaredd

 

Beth yw Ailfeithrin yn y Gegin?

Dyma gyfres o becynnau gweithgaredd ar eich cyfer chi, eich ffrindiau neu’ch cydweithwyr, er mwyn i chi gael hwyl, pobi gyda’ch gilydd, chwarae gyda’ch gilydd, chwerthin a ffurfio cysylltiadau. Gallai hynny fod wyneb yn wyneb neu trwy dechnoleg. Mae yna rysáit blasus, gweithgareddau difyr ac addurniadau hardd y gallwch eu gwneud gartref; fel bod eich amser gyda’ch gilydd yn teimlo’n sbesial iawn.

Crëwyd y pecynnau hyn ar y cyd â’r anhygoel blant a phobl ifanc sydd wedi cael profiad o’r system ofal yn Abertawe, Tîm Gwasanaethau Plant Abertawe a Chwmni Theatr Mess Up The Mess, fel rhan o’r prosiect Well Iawn a ariannwyd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Roeddem yng nghanol cyfyngiadau symud Covid19 pan gafodd Mess Up The Mess y pleser o gwrdd â’r grŵp anhygoel o bobl ifanc sydd yn y system ofal. Gwnaethom hyn dros gyfarfodydd Zoom – ffordd wahanol iawn o weithio – ond fe gawson ni lawer iawn o hwyl. Holwyd y bobl ifanc beth sy’n effeithio ar eu llesiant nhw ac eraill. Dywedon nhw eu bod yn gweld eisiau cysylltiad a sut y mae mor bwysig ein bod ni’n dechrau ffurfio mwy o gysylltiadau gyda ffrindiau ac aelodau’r teulu yn y dyfodol. Dywedon nhw hefyd fod eisiau rhywbeth yn ymwneud â bwyd!!! Dyma sut ddaeth y pecyn i fodolaeth. Buon ni’n gweithio gyda thîm talentog o artistiaid, a chynllunwyr cacennau, er mwyn gwireddu gweledigaeth y bobl ifanc. Mae’r bobl ifanc wedi bod  yn hanfodol wrth gynllunio’r pecyn hwn, o’r dechrau i’r diwedd.

Lawrlwythwch eich pecynnau a dechrau arni

Isod, fe welwch chi bedwar pecyn i ddewis ohonyn nhw (mae croeso i chi lawrlwytho pob un) ond mae’r rhain wedi cael eu cynllunio ar gyfer y rheiny sydd mewn grwpiau neu bâr, ar-lein neu wyneb yn wyneb.

  Pecyn Parti Taro’r Traeth

I’r rheiny sydd eisiau creu digwyddiad wyneb yn wyneb fel grŵp.

(‘Does dim eisiau mynd i’r traeth – gwnewch eich traeth eich hun gartref!)

 

 

Lawrlwythwch Becyn Parti Taro’r Traeth

Lawrlwythwch Wahoddiad Parti Taro’r Traeth i’w anfon at ffrindiau, aelodau o’r teulu neu gydweithwyr

 

Canllawiau Cam Wrth Gam i addurno’r cacennau bach yn y pecyn hwn:

Pecyn Parti a Hanner

I’r rheiny sydd eisiau creu digwyddiad ar-lein fel grŵp.

(‘Sdim eisiau actio’r clown nawr!)

 

Lawrlwythwch Becyn Parti a Hanner

Lawrlwythwch Wahoddiad Parti a Hanner  i’w anfon at ffrindiau, aelodau o’r teulu neu gydweithwyr

 

Canllawiau Cam Wrth Gam i addurno’r cacennau bach yn y pecyn hwn:

 

Dyma’r fideos sy’n rhan o’r pecyn. Cawsant eu creu gan yr anhygoel Circus Eruption er mwyn i chi eu dilyn:

Sut i wneud eich peli jyglo eich hun. 

Sut i Jyglo

Gweithgaredd Ychwanegol! Côr Pypedau Sanau!

 

 

Pecyn Dal i Fyny Swyn y Sêr a Thân

I’r rheiny sydd eisiau creu digwyddiad ar-lein fel pâr.

(peidiwch â phoeni, ‘does dim rhaid i chi hoffi’r awyr agored)

Lawrlwythwch Becyn Dal i Fyny Swyn y Sêr a Thân

Lawrlwythwch Wahoddiad Part Dal i Fyny Swyn y Sêr a Thân i’w anfon at ffrindiau, aelodau o’r teulu a chydweithwyr.

 

Canllawiau Cam Wrth Gam i addurno’r cacennau bach yn y pecyn hwn:

 

Pecyn Llanast Lond y Lle – Pwy sy’n Pobi, Pwy sy’n Golchi’r Llestri

I’r rheiny sydd eisiau creu digwyddiad wyneb yn wyneb fel pâr.
(bargen yw bargen)

Lawrlwythwch Becyn Llanast Lond y Lle

Lawrlwythwch Wahoddiad Llanast Lond y Lle i’w anfon at ffrindiau, aelodau o’r teulu a chydweithwyr

Canllawiau Cam Wrth Gam i addurno’r cacennau bach yn y pecyn hwn:

 

 

Cofiwch Gael Hwyl! 

Rydyn ni eisiau dweud diolch o galon i chi am lawrlwytho’r pecynnau. Cofiwch anfon y ddolen hon at ffrindiau er mwyn iddyn nhw ymuno yn yr hwyl gyda’u ffrindiau ac aelodau o’u teulu. Felly, oddi wrth y bobl ifanc, a phawb sydd wedi bod yn rhan o’r prosiect, gobeithiwn i chi wenu, chwerthin a chael gymaint o hwyl ag y cawson ni yn ystod y prosiect hwn.

 

Diolch yn arbennig i’r tîm a’r noddwyr:

Dylunydd: Bethany Seddon

Cynllunydd Pobi: Louise Waring – Y Gegin Maldod

Technolegydd Bwyd: Sarah Ivens – Canolfan Bwyd Cymru

Crewyr y Gweithgareddau: Amanda Baglow ac Alex Clatworthy – Circus Eruption

Hawliau Plant a Chyfranogiad i Blant a Phobl Ifanc sydd wedi cael Profiad o’r System Ofal: Tom Jones –  Gwasanaethau Plant Abertawe

Uned Ansawdd Gwasanaethau,  Gwasanaethau Plant Abertawe: Kim Evans

Ysgol Gymunedol Cefn Hengoed:  Michelle Flynn

Swyddog Celfyddydau Ieuenctid: Joanne Shackley – Cwmni Theatr Mess Up The Mess

Cyngor Abertawe

Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol Cymru

Cwmni Theatr Mess Up The Mess