Capsiwl Amser Coronavirus

Gydag ysgolion ym mhedwar ban byd dan glo oherwydd pandemig Covid-19, gweithiodd 25 o bobl ifanc o Gwmni Theatr Mess Up The Mess ochr yn ochr â theatrau ar draws y byd i frwydro yn erbyn effaith ynysu a phryder ar iechyd meddwl pobl ifanc yn eu harddegau – gan gynnig llwyfan er mwyn iddynt fynegi sut brofiad oedd y cyfnod clo iddyn nhw.

Roedd Capsiwl Amser y Coronafeirws yn brosiect wythnosol a grëwyd gan gwmni theatr ieuenctid o Lundain, Company Three, ac roedd ar gael i grwpiau o bobl ifanc ar draws y byd. Bu’r grwpiau’n creu fideo newydd bob wythnos i ymateb i destunau gwahanol yn gysylltiedig ag 17 wythnos gyntaf y cyfnod clo yma yn y Deyrnas Unedig.

Mae’r grwpiau a fu’n cymryd rhan yn cynnwys theatrau ieuenctid yng Nghymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, ac yn Iwerddon, Kenya, Brasil, Awstralia, Croatia, yr Iseldiroedd ac Unol Daleithiau America. Fe fu Cwmni Theatr Mess Up The Mess yn cyhoeddi fideos newydd bob wythnos, gan archwilio testunau fel bywyd gartref, ysgol, ymarfer corff a chyfeillgarwch. Mae pob fideo yn ffenestr i fyd y rheiny fu’n cymryd rhan yn y prosiect, gan eu dangos nhw gartref, gyda’u teuluoedd ac yn eu hystafelloedd.

Erbyn diwedd y cyfnod clo, creodd Mess Up The Mess gapsiwl amser cronnus o bob un o’r 16 ffilm er mwyn i unrhyw un eu gwylio – ac i’r rheiny oedd yn cymryd rhan edrych yn ôl arnynt a chofio’r cyfnod anghyffredin hwn.

Meddai Sarah Jones, Cyfarwyddwr Artistig:

Roedd cymryd rhan ym mhrosiect y Capsiwl Amser yn rhoi ffocws a threfn i’r bobl ifanc yr ydym yn gweithio gyda nhw, yn ogystal ag allfa greadigol a mynegiannol ar gyfer eu sgiliau a’u profiadau mewn cyfnod anodd iawn. Mae’r gwaith a ddatblygwyd yn codi’r hwyliau ac yn llawn dychymyg gan ddangos agwedd bositif a chydnerthedd anhygoel

Meddai Aelod o’r grŵp, Katie Jenkins:

Mae’r capsiwl amser yn syniad gwych oherwydd mae’n gyfle i bobl rannu ein profiadau ni o’r cyfnod clo. Mae’n ein galluogi hefyd i edrych yn ôl arno yn nes ymlaen i weld sut y newidiodd pethau yn sylweddol. Mae’n bwysig i fi oherwydd mae’n ein galluogi ni i gael rhywfaint o fwynhad yn ystod y cyfnod clo ac yn rhoi rhywbeth i ni ganolbwyntio arno.

Meddai aelod arall o’r grŵp, Katie Hopkins:

Rwy’n credu bod Prosiect y Capsiwl Amser yn syniad arbennig o dda ac mae’n rhoi cyfle i bobl ifanc ddangos eu profiadau a dangos sut y maen nhw’n teimlo yn ystod y cyfnod hwn. Roeddwn i eisiau cymryd rhan yn y prosiect hwn oherwydd gallaf ddangos i bawb sut y mae’r cyfnod hwn wedi gwneud i fi deimlo ac rydw i wedi gallu gweld beth mae fy ffrindiau a phobl ifanc eraill wedi bod trwyddo yn ddiweddar er mwyn addasu at yr amgylchiadau hyn.

Crëwyd Capsiwl Amser y Coronafeirws gan Company Three, cyhoeddwyd mewn cysylltiad â Nick Hern Books a datblygwyd mewn partneriaeth â National Association of Youth Theatres, Scottish Youth Theatre, Rhwydwaith Celfyddydau Ieuenctid Cymru, Unicorn Theatre a Central School of Speech and Drama.

Meddai Cyfarwyddwr Artistig Company Three, Ned Glasier:

Rydym mor gyffrous fod Mess Up The Mess wedi ymuno â’r rhwydwaith anferth hwn o theatrau ieuenctid, ysgolion a grwpiau ieuenctid eraill er mwyn creu eu Capsiwl Amser Coronafeirws eu hunain. Rydym yn gwybod bod y cyfnod clo yn arbennig o anodd i bobl ifanc yn eu harddegau, wrth iddynt fyw gyda phopeth sydd wedi dod yn sgil y pandemig a cholli allan ar gerrig milltir pwysig yn eu haddysg a’u datblygiad emosiynol. Felly roedden ni eisiau cynnig rhywbeth i roi cymorth, cysylltiad a lle er mwyn iddynt gael eu clywed – a chyfle i feithrin cysylltiad gyda phobl ifanc yn eu harddegau sydd mewn sefyllfaoedd tebyg ar draws y byd.