Galw am Artistiaid sy’n Amlygu ar gyfer Gweithdai Blasu Lleisiau Coll

MWY AM Y GWEITHDAI

Lleisiau Coll – archwilio lleisiau coll pobl ifanc sydd heb gael eu clywed yn draddodiadol, mewn ffordd greadigol. Pobl ifanc â phrofiad o’r system ofal. Pobl ifanc sy’n profi digartrefedd neu mewn perygl o fod yn ddigartref. Eu cefnogi i ffeindio’u llais, datblygu, siapio a chreu eu gwaith celf eu hunain ar raddfa fawr.

Ariennir Lleisiau Coll trwy Gyngor Celfyddydau Cymru, Connect a Flourish, ac mae’n dod â Chwmni Theatr Mess Up The Mess, Llamau a Gwasanaethau Plant Dinas a Sir Abertawe at ei gilydd ar gyfer rhaglen o weithdai creadigol fydd yn para o leiaf 18 mis. Penllanw’r gwaith fydd profiad artistig cyhoeddus ar raddfa fawr ym mis Gorffennaf 2023.

Bydd pobl ifanc â chysylltiad at Llamau a Gwasanaethau Plant Abertawe yn gweithio ochr yn ochr ag artistiaid, dros gyfnod o 18 mis, i archwilio’n fanwl eu bywydau, eu profiadau, eu meddyliau a’u teimladau nhw eu hunain. Byddant yn penderfynu ar y stori(au) y maen nhw am eu hadrodd a’r ffurfiau ar gyfer eu hadrodd. Byddant yn datblygu hyder i siarad allan. Mae’r partneriaid yn awyddus i drawsnewid eu gwasanaethau mewn ymateb i’r hyn y maen nhw’n ei ddysgu gan y bobl ifanc ar y prosiect. Bydd y profiad artistig terfynol yn chwyddo lleisiau’r cyfranogwyr ac yn sicrhau eu bod yn cael eu clywed. Bydd y gynulleidfa’n ymgysylltu gyda’r byd y mae’r cyfranogwyr yn ei greu ar y telerau y mae’r cyfranogwyr yn eu diffinio.

Rhwng mis Tachwedd 2021 a mis Chwefror 2022 byddwn yn cynnal cyfres o weithdai blasu er mwyn ymgysylltu â chyfranogwyr posib o Llamau a Gwasanaethau Plant Abertawe.

AMSERLENNI

8 sesiwn gyda’r hwyr ar nos Fawrth-nos Iau ym mis Tachwedd/yn gynnar ym mis Rhagfyr a 2 hanner diwrnod ym mis Ionawr/Chwefror.

LLEOLIADAU

Bydd Lleisiau Coll yn cynnal gweithdai blasu yng Nghasnewydd, Caerdydd, Caerffili ac Abertawe gan ymweld â phob lleoliad ddwywaith. Bydd angen i’r artist allu teithio a gweithio wyneb yn wyneb yn y lleoliadau hyn.

Nod y gweithdai:

Annog pobl ifanc i ddod i ddarganfod mwy, cymryd rhan mewn gweithgareddau creadigol, gwneud rhywbeth i fynd adref gyda nhw a darganfod mwy am y prosiect ehangach heb y pryder sy’n gysylltiedig ag ymrwymo i brosiect hirdymor.

ROLAU ARTISTIAID / RYDYM YN CHWILIO AM

Rydym yn chwilio am:

Artist/crëwr gweledol sy’n amlygu ac sy’n llawn cyffro ynghylch meithrin eu sgiliau a’u profiad o weithio ochr yn ochr â phobl ifanc 16 i 25 oed. Bydd gennych sgiliau cyfathrebu rhagorol a’r gallu i chwalu rhwystrau sy’n atal pobl rhan cymryd rhan ac i feithrin cydberthynas gyda grwpiau amrywiol o bobl ifanc. Byddwch yn cael eich ysbrydoli trwy gyd-greu gyda phobl ifanc a gan bŵer y celfyddydau i’w trawsnewid nhw a’u hamgylcheddau.

Bydd y rôl yn golygu gweithio gyda phobl ifanc sydd wedi bod trwy’r system ofal, wedi profi digartrefedd neu wedi bod mewn perygl o fod yn ddigartrefedd oherwydd ffactorau eraill yn eu bywydau, er enghraifft byw gydag anabledd cudd neu fod yn LGBTQI+. Rydym yn edrych am artist ac ymarfer artistig y gall y cyfranogwyr uniaethu â nhw.

Bydd yr artist llwyddiannus yn datblygu ac yn rhedeg dau weithdy gwahanol (1.5 – 2 awr) lle bydd cyfranogwyr yn gwneud rhywbeth i fynd adref gyda nhw, naill ai rhywbeth i wneud eu hamgylchedd byw yn fwy cartrefol neu rodd i aelodau o’r teulu neu ffrind adeg y Nadolig. Bydd y gweithdai hyn yn rhan o dymor o weithdai blasu cyn dechrau’r brif raglen. Bydd cyfleoedd i’r artist llwyddiannus gyd-hwyluso ar ddechrau rhaglen y prif weithdai hefyd.

Mae’r gwaith hwn yn golygu gweithio gyda phobl ifanc dan 18. Bydd gofyn i’r artist llwyddiannus gael Datgeliad Manylach y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd gyda Mess Up The Mess cyn dechrau’r gwaith.

FFI

£1080.00 a chostau teithio rhesymol. Bydd Mess Up The Mess yn darparu defnyddiau ar gyfer y gweithdai.

SUT I YMGEISIO

I ymgeisio, rhaid i chi anfon CV, nodyn hyd at 500 o eiriau i fynd gyda’r CV yn esbonio pam y byddech chi’n iawn ar gyfer y rôl neu fideo hyd at 2 funud o hyd yn siarad am hyn yn lle. Os oes dolenni gennych at bortffolio ar-lein, dylech eu rhannu gyda ni hefyd. Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno’r pethau hyn yw 22 Hydref, 2021.

Defnyddiwch y ffurflen ar-lein hon (https://signup.cymunedmessup.cymru/lost-voices-emerging-artist-callout/) i anfon eich cais atom.

Arts Council of Wales | Lottery Funded | Sponsored by Welsh Government