Gwirfoddoli Mess Up The Mess

Dyma’r cyfleoedd i wirfoddoli sydd gan Mess Up The Mess ar hyn o bryd:

Cynorthwyydd Drama a Phrosiectau Gwirfoddol 

Nod y rôl wirfoddol: helpu cyflwyno sesiynau drama a phrosiectau, cysgodi staff proffesiynol a phobl sy’n gweithio ar eu liwt eu hunain a chael cymorth i fabwysiadu rolau o fewn y prosiect.

Amcan y rôl wirfoddol yw: cefnogi’r gwaith o gynnal sesiynau drama, prosiectau a digwyddiadau 

Tasgau:

 • Helpu gyda’r gwaith o gynllunio sesiynau 
 • Helpu cyflwyno’r sesiynau 
 • Mynd i sesiynau hyfforddiant Gwirfoddoli ac Ymgysylltu â’r Gymuned 
 • Mynd i gyfarfodydd tîm 
 • Cadw cofnodion a monitro sesiynau a’r rheiny sy’n cymryd rhan 

Cynorthwyydd Gwirfoddol Prosiectau Marchnata a Chyfathrebu 

Nod y rôl wirfoddol: helpu gyda’r gwaith o farchnata amrywiol brosiectau a digwyddiadau cymunedol ac amrywiol brosiectau a digwyddiadau Mess Up The Mess.

Amcan y rôl wirfoddol yw: helpu gyda’r deunyddiau marchnata ar gyfer prosiectau a digwyddiadau

Tasgau:

 • Helpu gyda’r gwaith o gynllunio a marchnata digwyddiadau  
 • Mynd i ddigwyddiadau
 • Mynd i sesiynau hyfforddiant Gwirfoddoli ac Ymgysylltu â’r Gymuned 
 • Mynd i gyfarfodydd tîm 
 • Tynnu lluniau a Gwneud fideos o ddigwyddiadau a sesiynau 
 • Diweddaru’r wefan 
 • Dod i gyswllt â’r wasg
 • Trafod deunyddiau marchnata gyda dylunwyr graffig

Cynorthwywyr Cymorth Goleuo â Hyfforddiant Technegol

 Nod y rôl gwirfoddoli: Gweithio gyda grŵp neu fudiad cymunedol lleol i ddarparu cymorth goleuo technegol, er mwyn gwella digwyddiad cymunedol. 

 • Fe fydd gwirfoddoli’n cynnwys:
 • Hyfforddi mewn Goleuo theatr dechnegol 
 • Mynychu digwyddiadau, cydosod a gweithredu cyfarpar goleuo 
 • Cwblhau Cymhwyster Agored Lefel 2 mewn Gwirfoddoli ac Ymgysylltu â’r Gymuned 

 

 

 

Cynorthwywyr Cymorth Sain â Hyfforddiant Technegol

Nod y rôl gwirfoddoli: Gweithio gyda grŵp neu fudiad cymunedol lleol i ddarparu cymorth sain technegol, er mwyn gwella digwyddiad cymunedol.  

 • Fe fydd gwirfoddoli’n cynnwys:
 • Hyfforddi mewn Sain theatr dechnegol 
 • Mynychu digwyddiadau, cydosod a gweithredu cyfarpar sain 
 • Cwblhau Cymhwyster Agored Lefel 2 mewn Gwirfoddoli ac Ymgysylltu â’r Gymuned 

Arweinydd Cymheiriaid Gwirfoddol  

Nod y rôl wirfoddol: Gweithio gyda Chwmni Theatr Mess Up The Mess fel model rôl actif i aelodau ifancach y cwmni. 

Amcan y rôl wirfoddol yw: cefnogi ac arwain cymheiriaid yn ystod gweithdai a digwyddiadau

Tasgau:

 • Mynd ar gwrs hyfforddiant pres wyl (2020)
 • Trefnu gweithdai a digwyddiadau i bobl ifanc, helpu ynddynt neu eu rhedeg gydag/ar gyfer eu cymheiriaid.
 • Cefnogi a chynorthwyo Staff Mess Up The Mess i redeg gweithdai ar gyfer pobl ifanc 
 • Mynd i gyfarfodydd bob pythefnos gyda’r Gweithiwr Celfyddydau Ieuenctid i drafod digwyddiadau’r dyfodol a’u cynllunio.

Fe fydd pob un o’r cyfleoedd i wirfoddoli wedi’u lleoli yn Swyddfa MUTM, 46 Stryd y Coleg, Rhydaman, SA18 3AF.  Fodd bynnag, mae’n bosib bydd gweithgareddau hyfforddi a threfnu digwyddiadau’n cael eu cynnal mewn amryw gymunedau gwahanol yn Ne Cymru.  

Cludiant:

Fe fydd costau cludiant yn cael eu talu ac fe fydd cymorth gyda chludiant yn cael ei gynnig, pan fo’n bosib. Treuliau ar gyfer bwyd, tra bod yn gwirfoddoli am 4 awr neu fwy.

 Sgiliau gofynnol:

1.       Diddordeb mewn theatr dechnegol

2.       Parodrwydd i ddysgu a manteisio ar bob cyfle 

3.       Sgiliau cyfathrebu da (a fydd yn cael eu datblygu trwy gydol y prosiect)

4.       Gallu i weithio fel tîm 

5.       Bod yn hyblyg trwy gydol y prosiect 

Buddion a gynigir:

1.       Hyfforddiant a chymhwyster am ddim

2.     Cyfleoedd i gyfranogi mwy yn y gymuned a chwrdd â phobl newydd

3.       Costau cludiant wedi’u talu

4.       Cyfle i ennyn sgiliau a gwybodaeth newydd, mewn ffordd hwyliog a chyffrous 

 

Os oes gennyt unrhyw gwestiynau yna cysyllta â Jay Smith ar 01268 591167 neu jay@messupthemess.co.uk