Gwirfoddoli Theatr Dechnegol yn y Gymuned

 

Young person inserting lighting gel to theatre light

Bydd Prosiect Gwirfoddoli Theatr Dechnegol yn y Gymuned yn helpu uwchsgilio a grymuso pobl ifanc sydd efallai wedi eu hallgau, yn ynysig ac wedi ymddieithrio, gan gynnwys y rheiny sydd ddim mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant (NEET) trwy gyfleoedd ar gyfer hyfforddiant, gwirfoddoli a gweithgareddau cymunedol.

Jay fydd yn cydlynu’r prosiect ac fe fydd yn gweithio mewn partneriaeth â mudiadau Ieuenctid, Cymunedol, Gwirfoddol, Addysgol a Hyfforddiant i sicrhau bod y prosiect yn cyrraedd y bobl ifanc fyddai’n elwa fwyaf o gymryd rhan. Bydd y prosiect yn edrych ar uchafu cyfleoedd i bobl ifanc ennill achrediad ac yn cydnabod eu cyfraniad a’u hymgysylltiad positif trwy lwybrau achrediad sydd eisoes yn bodoli a rhai newydd, gan gynnwys Agored a Gwirfoddolwyr y Mileniwm.

Trwy adeiladu ar brofiad MUTM o drosglwyddo’i raglen Teching It Live lwyddiannus, fe fydd y prosiect yn recriwtio gwirfoddolwyr i gymryd rhan mewn hyfforddiant theatr dechnegol. Caiff pobl ifanc eu hyfforddi mewn 3 agwedd ar theatr, gan gynnwys cynllunio sain a goleuo a’u gweithredu a rheoli llwyfan. Yn ychwanegol at y sgiliau technegol penodol a ddysgir, byddant yn ennill sgiliau trosglwyddadwy allweddol, gan gynnwys gwaith tîm, arweinyddiaeth a chyfathrebu ac yn ennill mwy o hyder a hunanbarch a gwell dyheadau.

Aviary Photo_130838563785450914

Cefnogir gwirfoddolwyr lleol sydd wedi eu hyfforddi o’r newydd gan Jay a’r gwirfoddolwyr ifainc a hyfforddwyd yn flaenorol, i ddarparu cymorth theatr dechnegol ar gyfer digwyddiadau cymunedol gan ddefnyddio offer theatr technegol MUTM. Bydd gwirfoddolwyr hefyd yn cael eu hyfforddi a’u cefnogi i ennill cymhwyster Agored Lefel 2 mewn Cefnogi Digwyddiadau Cymunedol.

Yna, fe fydd y gwirfoddolwyr sydd newydd eu hyfforddi’n gweithio gyda grwpiau a mudiadau cymunedol i wirfoddoli ar o leiaf 2 allan o’r 10 digwyddiad, gan rannu eu syniadau a’u sgiliau technegol i gyfoethogi digwyddiadau ac integreiddio i’r gymuned. Bydd y gwirfoddolwyr hyn yn cyflawni’r rolau canlynol:

  • Cynorthwywyr cymorth goleuo â hyfforddiant technegol
  • Cynorthwywyr cymorth sain â hyfforddiant technegol
  • Rheolwyr Llwyfan Cynorthwyol/Cynorthwywyr Digwyddiadau â hyfforddiant technegol

Os oes diddordeb gennyt yn y cyfle hwn, cysyllta â:

Jay Smith

E-bost: jay@messupthemess.co.uk

Ffôn: 01269 591167/ 07966 294188

WG_Funded_port_mono Print